تلفن :

031-32225685

آدرس :

خیابان چهارباغ خواجو

صندوق پستی :

64793-81438

دورنگار :

031-32239648

پست الكترونيكي :

info@sap.co.ir

English

سازه اندیشان پویا

در قبال کارفرما و برای ارایه خدمات فیمابین مذکور در قراردادهای منعقده مسوول است و جوابگویی کامل در رعایت اصول فنی و علمی میباشد