تلفن :

031-32225685

آدرس :

خیابان چهارباغ خواجو

صندوق پستی :

64793-81438

دورنگار :

031-32239648

پست الكترونيكي :

info@sap.co.ir

English
مطلب اول

مطلب اول

این شرکت بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای ، با به کارگیری حداکثر مهارت و دقت به کمک کارکنانی زبد...

مطلب دوم

مطلب دوم

خدمات جنبی مانند تهیه  نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، کاداستر،همچنین آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاو...

مطلب سوم

مطلب سوم

مسوولیت نظارت بر حسن انجام کار و عملیات بر عهده مهندس مشاور است ،از این رو، مهندسین مشاور نسبت به صد...

مجتمع های مسکونی

مجتمع های مسکونی

سازه اندیشان پویا در قبال کارفرما و برای ارایه خدمات فیمابین مذکور در قراردادهای منعقده مسوول است و...