تلفن :

031-32225685

آدرس :

خیابان چهارباغ خواجو

صندوق پستی :

64793-81438

دورنگار :

031-32239648

پست الكترونيكي :

info@sap.co.ir

English

مسوولیت نظارت بر حسن انجام کار و عملیات بر عهده مهندس مشاور است ،از این رو، مهندسین مشاور نسبت به صدور دستورات برای انجام آزمایشها با هدف اطمینان از کیفیت مصالح و مواد و سایر موارد با کنترل مستمر مطابق استانداردهای فنی ، مهندسی و بازدیدهای دوره ای انجام میشود.