تلفن :

031-32225685

آدرس :

خیابان چهارباغ خواجو

صندوق پستی :

64793-81438

دورنگار :

031-32239648

پست الكترونيكي :

info@sap.co.ir

English

خدمات جنبی مانند تهیه  نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، کاداستر،همچنین آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، اطلاعات و آمار هواشناسی و هیدرولوژیک ، خاک شناسی توسط مهندسان صاحب صلاحیت براساس ضوابط انجام میشود.