تلفن :

031-32225685

آدرس :

خیابان چهارباغ خواجو

صندوق پستی :

64793-81438

دورنگار :

031-32239648

پست الكترونيكي :

info@sap.co.ir

English

کارفرما: تعاونی چند منظوره فرهنگیان

کاربری:مسکونی

زیربنا: 180،000 متر مربع

تعداد واحد: 700

مجموعه مسکونی تعاونی فرهنگیان اصفهان