شرکت فولاد تکنیک – ذوب آهن اصفهان

کارفرما : شرکت فولاد تکنیک

حدود خدمات :

طراحی سازه و سیول ماشین ریخته گری طرح توسعه سبا

طراحی ســازه سـالن چدن ريزی

طراحی سازه ايستگاه تخليه بار مواد رسانی

طراحی فونداسيون تجهيزات جنبی ريخته گری

طراحی فونداسيون تجهيزات جنبی فولاد سازی

طراحی سيلوی ذخیره  آهک 1800 متر مکعبی طرح توسعه سبا

سازه کامیون ریز کک سازی پروژه توازن

سیستم انتقال مواد انبار مواد خام طرح توازن

سال: 1380 تا 1385