گواهینامه ها

شركت مشاوره سازه جهت ارائه خدمات خود از استاندارهاي جهاني استفاده مي نمايد و جهت ارتقاء سطح علمي كارشناسان خود  به عضويت مجامع مختلف علمي، به شرح زير در آمده است: