مجموعه مسکونی تعاونی فرهنگیان اصفهان

کارفرما: تعاونی چند منظوره فرهنگیان

کاربری:مسکونی

زیربنا: 180،000 متر مربع

تعداد واحد: 700