سالن نورد ریل ذوب آهن اصفهان

کارفرما : شرکت فراتحقیق ذوب آهن اصفهان

ابعاد سالن : 120×60 متر مربع، شامل 4 دهانه 30 متری و ارتفاع 18 متر

ظرفیت حداکثر جرثقیل: 120 تن و دهانه ریل راهبر 42 متر

بتن ریزی فونداسیون تجهیزات: در حدود 12000 مترمکعب

با توجه به جزییات و مشخصات خاص سالن و فونداسیون تجهیزات ، ترسیم کلیه نقشه های سالن و فونداسیون ها در محیط سه بعدی  صورت گرفته است.