سیستم انتقال مواد سنگ آهن بافق کارخانه خردایش سنگ شماره 2

موضوع : طراحی تفصیلی سازه و سیویل کلیه ساختمان ها و سیستم انتقال مواد در کارخانه  خردایش سنگ آهن شماره 2 بافق

کارفرما: شرکت پویش تکنولوژی پولاد و شرکت فکور صنعت

حدود خدمات: طراحی سیویل و سازه کلیه ساختمان ها و سیستم های انتقال مواد و فونداسیون تجهیزات

4 نوار نقاله

5 سالن و ترانسفر تاور

سال : 1384